Statut Fundacji Mniejszy Błękit

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja imienia Asi Kułakowskiej „Mniejszy Błękit“, zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Marię Monikę Nagadowską oraz Piotra Krzysztofa Kułakowskiego, rodziców Asi Kułakowskiej , zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporzadzonym przez notariusza Pana Tomasza Czyżewskiego w kancelarii notarialnej w Konstancinie Jeziornej , ul.Wilanowska 1, w dniu 27 stycznia dwa tysiące dwunastego roku (27.01.2012r).
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja działa w ramach prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony

§4

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§5

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§7 Cele i zasady działania Fundacji

Cel Fundacji:

Celem fundacji jest finansowanie i dofinansowanie nurkowania rekreacyjnego oraz szkolenia nurkowego osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los, w szczególności po ciężkich chorobach oraz organizowanie lub współorganizowanie takich szkoleń lub nurkowań rekreacyjnych.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. wspieranie finansowe szkoleń i wyjazdów nurkowych dla osób niepełnosprawnych lub po przebytych ciężkich chorobach(np.po leczeniu onkologicznym),

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czymw zakresie niezbednym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 1. działalność edukacyjną i wydawniczą dotyczącą nurkowania osób niepełnosprawnych,
 2. współpracę z innymi organizacjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać lub wspierać działaność innych osób i instytucji, których cele są zbieżne z jej celami.

§10 Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 500,-zł (dziesięc tysięcy pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania
 2. Na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2000,-złotych.
 3. Fundacja prowadzić może działalność w zakresie: wg KRS WM
 • wydawania książek,
 • wydawania czasopism i pozostałych periodyków,
 • pozostałą działalność wydawniczą w tym wydawanie materiałów szkoleniowych,
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych,
 • działalność związana z projekcją filmów,
 • działalność organizatorów turystyki,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych , rekreacyjnych oraz szkoleń,
 • działalność wspomagająca edukację,
 • pozostała pomoc społeczna , niesklasyfikowana gdzie indziej,
 • pozostała działalność rozrywkowo-rekreacyjna,
 • pozostała działalność związana ze sportem a zwłaszcza z nurkowaniem,
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • artystyczna i literacka działalność twórcza,
 • działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi,
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.§11Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji (w tym odsetek bankowych),
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na cele statutowe.

§12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców i donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w celu służącym pozyskiwaniu środków na realizację zadań statutowych.

§13 Władze Fundacji

1. Władzą statutową Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§14 Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osob powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kedencję.
 3. Fundator automatycznie pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 4. W przypadku niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa, Zarząd powołuje nowego prezesawiększością głosów spośród pozostałych członków Zarządu.
 5. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Zarząd przed upływem kadencji w drodzeuchwały podjętej większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
 6. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tutułu pracy w tym organie z wyjątkiem zwrotuudokumentowanych wydatków związanych z tą pracą.
 7. Posiedzenie Zarzadu zwołuje Prezes z własnej inicjatywwylub na wniosek trzech członków Zarządu.
 8. W razie niemożności sprawowania funkcji przez fundátora Zarząd może dokooptować członków,zgodnie z §13 pkt.1

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • podejmowanie uchwały w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacja Findacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów.
 2. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Zarząd w obecności Prezesa Zarządu zwykłą większościągłosów.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących dozadań Fundacji.
 5. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§16 Sposób Reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jednoosobowo Prezes Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§17

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją może nastąpić jedynie w przypadku zachowania celów Fundacji.

§18

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§19 Likwidacja Fundacji 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§20

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.